W celu ułatwienia użytkownikom korzystanie z naszego serwisu wykorzystujemy pliki cookies. Poprzez korzystanie z naszej witryny wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na twoim komputerze / urządzeniu.

KONTAKT

Sklep internetowy Dybcia.pl Mateusz Pietrzyk
Wojska Polskiego 102
41-208 Sosnowiec
napisz do nas
dybcia.sklep@gmail.com

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DYBCIA
oraz strony internetowej DYBCIA.PL

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Dybcia.pl sprzedaje usługi pośrednictwa w sprzedaży detalicznej (przez
Właściciela Sklepu Mateusz Pietrzyk) za pośrednictwem sieci internet, na podstawie niniejszego

2. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:
a. Konsumencie – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

b. Kliencie - oznacza ono osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która za pośrednictwem niniejszego serwisu/sklepu zawiera umowę 
pośrednictwa w sprzedaży;

c. Właścicielu sklepu - oznacza ono Mateusz Pietrzyk prowadzący działalność gospodarczą
Mateusz Pietrzyk, NIP: 6321940879 REGON: 236044521 , Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 102
 adres e-mail: dybcia.sklep@gmail.com , numer konta bankowego : 13 1050 1360 1000 0092 2920 9664

 d. Sklepie lub serwisie - oznacza ono stronę internetową/sklep internetowy dybcia.pl, który
pośredniczy w zakupie towarów od bezpośrednich zagranicznych dostawców.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy pośrednictwa sprzedaży zawieranej z klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży jest akceptacja niniejszego
Regulaminu w całości przez klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto. Właściciel Sklepu nie jest płatnikiem VAT i nie wystawia faktur, ani paragonów fiskalnych.

6. Klient oświadcza, iż jest sobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
oraz w związku z zamówieniem przestrzega prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, co jest
równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na
weryfikację klienta i odbiorcy towaru oraz danych wysyłkowych. Sklep potwierdza przyjęcie
zamówienia e-mailem.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu. Zdjęcie towaru może odbiegać od rzeczywistości. W ten sposób zamówiony towar Właściciel sklepu w imieniu Klienta kupuje u Dostawcy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do
zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Właściciela
sklepu przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5. Właściciel sklepu nie jest bezpośrednim sprzedawcą towarów oferowanych w serwisie i nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za jego wady i problemy z doręczeniem.

6.   Sklep nie odpowiada za błędne dopasowanie rozmiaru przez klienta oraz niezrozumienie niniejszego regulaminu.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Przesyłka na terenie Polski oraz Unii Europejskiej jest darmowa po wpłacie na konto.

3. Warunkiem wysłania towaru jest zaksięgowanie zapłaty ceny za towar (w tym pośrednictwo w
sprzedaży) na rachunku bankowym Właściciela sklepu ( nr konta : 13 1050 1360 1000 0092 2920 9664 ) 

4. W przypadku braku płatności przez Klienta za zamówienie w ciągu 5 dni roboczych od daty
złożenia zamówienia Właściciel sklepu ma prawo odstąpienia od umowy lub dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej.

5. Przychodem Właściciela sklepu jest prowizja za pośrednictwo w sprzedaży, a więc różnica między ceną zapłaconą przez Klienta, a ceną towaru uiszczoną przez Właściciela Sklepu Dostawcy danego towaru.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem międzynarodowej firmy wysyłkowej
bezpośrednio od zagranicznego sprzedawcy.

2. Sklep nie wysyła towarów za pobraniem, a wyłącznie po przedpłacie.

3. Czas dostarczenia towaru od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym
Właściciela sklepu wynosi średnio 10-39 dni roboczych (nie licząc sobót, niedziel, świąt polskich i
chińskich), aczkolwiek w szczególnych przypadkach czas ten może wydłużyć się do 50 dni roboczych
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawach wynikające z winy spedytora.
Jeżeli paczka nie dojdzie w/w terminie klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie sklep , nie później niż 50 dni roboczych od zamówienia. Sklep wysyła prośbę do klienta o dane do zwrotu przelewu i klient w ciągu 10 dni roboczych musi podać te dane. (opóźnienie może wiązać się z odmową wypłacenia należności ) 

4. Termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji, czyli wysłaniu maila potwierdzającego zamówienie.

5. Regulacje celne: W przypadku zamówień na własny użytek cło i VAT nie występują:   Zgodnie z postanowieniami art. 23 i art. 24 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości (wysyłki komercyjne, np. rzeczy zmówione przez internet - zamówienie wysyłkowe) wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie. Za „towary o niewielkiej wartości” uważa się towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EUR na przesyłkę. W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie lub w przypadku odmowy jej przyjęcia, przesyłka wraca do nadawcy, w tym przypadku Klient zostaje obciążony kosztami przesyłki zwrotnej oraz ewentualnymi kosztami ponownej wysyłki do adresata.

   §5
Zwroty

1. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest bezpośrednio między Klientem a zagranicznym Dostawcą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Właścicielowi Sklepu przez Klienta. Kwestie zwrotów reguluje zatem prawo chińskie i umowa kupna-sprzedaży. Zagraniczny Dostawca z reguły przyjmuje zwroty w ciągu 15 dni od daty otrzymania towaru przez Klienta, pod warunkiem odesłania towaru na koszt Klienta (zagraniczny Dostawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotów).

2. Właściciel sklepu nie ma obowiązku przyjmowania zwrotów na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów, gdyż nie zawiera umowy kupna-sprzedaży z Klientem, a jedynie w tej transakcji pośredniczy na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta.  

3. W każdym przypadku jednak Sklep wychodząc naprzeciw Klientowi i dbając o jego zadowolenie rozważy możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

3. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie zakupionego towaru w oryginalnym opakowaniu, z metkami, bez śladów używania.

4.  Koszt wysyłki zwracanego towaru zawsze pokrywa Klient (chyba, że zwrot następuje na podstawie reklamacji). Zwrotu ceny Klientowi Sklep dokonuje w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania towaru, a w przypadku zwrotu bezpośrednio do Dostawcy w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania towaru przez Dostawcę (zazwyczaj ok. 30 dni od wysyłki przez Klienta towaru do Dostawcy).
Najważniejsze jest aby zachować opakowanie w którym towar doszedł ( na nim są dane do sprzedawcy ) 

5.  Sklep i Dostawca nie przyjmują przesyłek za pobraniem.

6. Sklep ani Dostawca nie odpowiadają za nieodebrane przesyłki przez klienta po wystosowaniu awizo.

7. . W przypadku otrzymania wadliwego fabrycznie lub uszkodzonego towaru (np. w transporcie), prosimy o niezwłoczny kontakt e-mail. W wiadomości należy podać termin doręczenia przesyłki, opis reklamacji i zdjęcie towaru ze wskazaną wadą. Reklamacje rozpatruje Właściciel sklepu wspólnie z Dostawcą w ciągu 10 dni roboczych i po pozytywnym jej rozpatrzeniu następuje zwrot ceny reklamowanego towaru w ciągu 4 dni roboczych. Sklep lub dostawca może uzależnić rozpoznanie reklamacji od osobistego zapoznania się z reklamowanym produktem. Wówczas Klient po uzgodnieniu ze sklepem zobowiązany jest dostarczyć towar do sklepu. Termin rozpoznania reklamacji liczony jest wtedy od dnia dostarczenia towaru od sklepu. W przypadku zwrotu ceny za wadliwy towar Klient zobowiązany jest oddać towar do Sklepu chyba że Sklep go zwolni z tego obowiązku. 

8. Właściciel sklepu i Dostawca zastrzegają, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień, właściwości komputera (ekranu) danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.


9. ZE WZGLĘDÓW HIGIENICZNYCH BIELIZNA (RÓWNIEŻ STROJE KĄPIELOWE) NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM / WYMIANIE.
PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZAKUPY. 

10. Wymiary towaru mogą się różnić o 2-4 cm ze względu na mierzenie ręczne  .

11. Sklep nie odpowiada za błędnie wypełnione przez klienta dane do wysyłki - w przypadku odesłania towaru do Chin, kupujący ponosi koszty w wysokości 9.90zł za paczkę. 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy przy zakupie towaru o wartości powyżej 10 euro (według kursu w dniu zakupu).

2.  Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy pośrednictwa w sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia złożenia zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia e-mailem przed jego upływem. Wzór oświadczenia dostępny jest po adresem:  OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU. Akceptując niniejszy regulamin Klient oświadcza, iż został pouczony o wszystkich przysługujących mu prawach. (LINK do oświadczenia: https://uokik.gov.pl/download.php?id=779).

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania towaru.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji zamówienia
przed upływem 10 dni od czasu złożenia zamówienia. Jeżeli Klient się na to nie godzi powinien o
tym poinformować Właściciela sklepu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: dybcia.sklep@gmail.com  - w ciągu 1 godziny od otrzymania e-maila z potwierdzeniem zamówienia.

6. W przypadku chęci odstąpienia przez klienta od umowy po rozpoczęciu jej realizacji zgodnie z postanowieniami ust. 5, Właściciel sklepu zgodnie z ustawą może odmówić przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ponadto Klient ponosi koszty wysyłki towaru i jego zwrotu do Dostawcy lub Właściciela sklepu na adres jak w § 5 ust. 2.

7. Właściciel sklepu ma prawo do odstąpienia od umowy z Klientem w ciągu 7 dni od złożenia przez niego zamówienia (przyczyną odstąpienia może być. Np. wycofanie towaru ze sprzedaży przez Dostawcę lub zmiana przez niego parametrów sprzedaży). W tym przypadku Właściciel sklepu musi zwrócić Klientowi całkowitą zapłaconą przez niego cenę w ciągu kolejnych 3 dni roboczych.

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętych, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. dostarczania prasy;
  7. usług w zakresie gier hazardowych;
  8. przy zakupie towarów o wartości poniżej 10 euro.

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4. Dane osobowe Klienta są usuwane po realizacji Zamówienia.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie 
internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Właściciela sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu oraz postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie
przesłana klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie
zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed
wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany
Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania
zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym
fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.


6. W przypadku wystawienia przez Klienta negatywnej opinii o sklepie dybcia.pl, Właściciel sklepu jeżeli uzna, że opinia ta była nieuzasadniona może dochodzić swoich praw także na drodze sądowej zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem lub kwestionowanie wskazanego w regulaminie czasu dostawy, zasad zwrotów, etc. nie stanowią uzasadnienia dla wystawienia negatywnej opinii o sklepie i stanowi m.in. naruszenie dóbr osobistych.

7. Klient oraz Właściciel sklepu zobowiązują się do ugodowego rozwiązywania sporów.
W razie konieczności skierowania sprawy do Sądu właściwy jest Sąd właściwy ze względu na siedzibą 
Właściciela sklepu.

8. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi
przez zamówiony towar lub w związku z jego doręczeniem.
Właściciel sklepu jedynie pośredniczy na podstawie pełnomocnictwa w umowie kupna-sprzedaży
zawieranej między Klientem a Dostawcą.

 

ZWUzMGMzMT